SSRF

Frihet

"ÄR DU FRI?"
Text: Sandra Wikberg
Arkivet
Upptäck vårt arkiv med med ännu mer inspiration till insikt
Veckans Insikt & Inspiration
Prenumerera kostnadsfritt på Veckans Insikt & Inspiration
"Sanningen skall göra dig fri?"
Text: Fransisko Condró

Är du fri?

Varje människa vill i någon mening vara fri. Men söker man på begreppet frihet finns ingen entydig och självklar definition utan diskuteras istället i olika sammanhang och situationer. Där frihet är beroende av kontexten. För att klargöra vad frihet innebär behöver vi därför fråga oss vad det är vi vill bli frigjorda från? Kanske behöver vi uppleva begränsningar för att förstå vilken frihet det är vi söker?

 

Frihetskämpen Nelson Mandela har en viktig historia att berätta som handlar om hans personliga resa till frihet. I 18 av sina 27 år bakom galler satt han fängslad i en klaustrofobisk cell på Robben Island. Utan annan inredning än en toaletthink, ett litet bord och ett par filtar på det hårda betonggolvet. Han tilldelades fångnummer 46664 och fråntogs sin identitet och mänskliga rättigheter. Den 11 februari 1990 släpptes han fri. Men den fysiska friheten räckte inte för honom. När han väl frigavs från Robben Island förstod han att enda sättet att bli fri på riktigt, var att försonas och förlåta dem som hållit honom fängslad. Tiden i fångenskap gav honom insikten att begränsande tankar är lika frihetsberövande som en cell på ett par knappa kvadrat med gallerförsedda fönster. Där fängelsecellen är en symbol för det som håller oss ofria.

 

För att relatera till frihet behöver vi förstå vad frihet inte är. Frihet handlar inte om avsaknad av ansvar, att skonas från problem, äga obegränsat med pengar, att inte behöva arbeta eller kunna göra vad man vill utan att känna sig bunden till någon. Allt detta är endast yttre mål som är förankrade i vår fysiska verklighet. Frihet handlar istället om ett sinnestillstånd som existerar i vår uppfattning, i våra känslor och i djupet av vår själ. Vårt gränslösa medvetande kan vara fritt från bojor. Vi kan vara obundna i våra tankar och hur vi relaterar till världen om vi väljer det. Frihet börjar därför inom dig själv.

 

Sann frihet handlar om att ha förmågan att uttrycka vem du är. Det handlar om att sluta förtrycka dig själv och begränsa ditt liv. Det handlar om att överkomma alla motstånd inom oss som gör oss ofria. Författaren Deepak Chopra fångar essensen av frihet med orden: ”Frihet kan bara uppnås genom att du minns vem du innerst inne är.” Att arbeta med sitt eget självförverkligande och göra rätt mot dig själv. Vara dig själv sann och ta ansvar för dina val. Att inte lägga över ansvaret på någon annan eller skylla på brist på tid, måsten eller livets omständigheter. När vi lägger ansvaret på någon annan gör vi oss till offer och blir ofria. Frihet är att skapa lösningar av alla problem. Inte att köpa oss fria från våra problem utan uppmärksamma alla hinder på resan för att nå dig själv.

 

Motstånd är att prokrastinera eller inte ta itu med problemen. Det är inte det fysiska problemet som är det egentliga problemet utan motståndet inom oss. När vi är i hjärtat skapar vi flöde. Att bara våga ta oss an problemet och läka våra inre sår frigör energi och skapar en kreativ rörelse. Genom att vilja lära och agera kommer varje steg du tar förändra din fysiska situation. Därför behöver du förstå vad frigörelse är för dig är och därefter skapa i en medveten riktning.

 

Våra problem handlar om våra inre knutar. Se därför dina utmaningar som gåvor som finns för att förlösa dig och hjälpa dig komma i kontakt med dig själv. Var i nuet och var medveten så mycket du kan. Gör ditt bästa och välj alltid den bästa responsen där du befinner dig. Var vaksam om du engagerar din tid i överdrivet mycket jobb, shoppande eller på sociala plattformar. Distraktioner som fungerar som temporär smärtlindring. Övertänk inte heller varje situation. Det är en defensiv mekanism där vi skapar en plan och villkor för framtiden. Men livet är inte statiskt utan i ständig i förändring beroende på vad vi sänder ut i varje givet ögonblick. Vi kan aldrig kontrollera våra liv utan bara välja att arbeta med en ärlig intention i önskad riktning. All kontroll av vår yttre verklighet liksom alltför stort fokus på framgång och materiella värden fungerar som mentala barriärer. Externa mål vilka upptar mycket av vår tid i en fysisk verklighet som endast är en temporär vistelse. Ändå envisas vi med att skicka vår odödliga energi till en ändlig plats.

 

Var omtänksam om dig själv och vad du ger din tid. Frihet handlar om att skapa harmoni i ditt liv och i alla relationer. Att vara fri i våra tankar och känslor, i relationen till vår kropp, i våra mänskliga relationer och livet som helhet. En ofri människa är hämmad och undviker att komma nära andra för rädslan att komma nära sig själv. Men att inte möta sig själv är att leva i ständig rädsla. Frigörelsen går genom att våga vara sårbara och möta varandra. Där varje möte är ett möte med dig själv.

 

Reflektera om du är fri att leva och uttrycka vad du vill. Frihet att uttrycka dig själv i alla situationer oavsett om du utmanas eller är lycklig. Känn in om du utvecklas och lever din fulla potential där du har styrkan att stå för dina tankar, känslor och handlingar. Det är det som sann frihet handlar om. Friheten att välja dig själv.


Text: Sandra Wikberg


Sanningen skall göra dig fri

Det finns en mängd aspekter om vad frihet är och innebär. Frihet kan vara av etisk, teologisk, politisk, filosofisk, social, kulturell eller sexuell art för att nämna några perspektiv. Det finns inga tydliga och oomtvistade definitioner av frihet. Etymologiskt har ordet fri och frihet ett dunkelt ursprung. Så var kan vi då landa i frihetens betydelse, innebörd, ursprung och syfte? För att utröna vad mänsklig frihet innebär tänker jag ta avstamp ifrån livets djupaste dimensioner, det existentiella perspektivet. Kan existensens djupaste dimensioner vara en nyckel till frihet och kanske rentav frihetens källa?


Men först till det medborgerliga perspektivet på frihet (och ofrihet). Det kan konstateras att statsbildning politiserar och centraliserar begreppet frihet. Lagar och rättssystem begränsar människans handlingsfrihet. Politiska ideologier ger staten olika maktbefogenheter att ansvara för, begränsa, skydda och upprätthålla grundlagar såsom yttrandefrihet, religionsfrihet,[1] tanke- och åsiktsfrihet samt rörelsefrihet.

 

Dessa friheter uttrycks i vissa grundläggande friheter, som är en del av folkrätten. Dessa rättigheter reglerar relationen mellan statsmakt, organisation och individ. De mänskliga rättigheterna framställs ofta som universella och gäller oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, språk, religiös och politisk uppfattning eller social ställning.

 

De mänskliga rättigheterna fastställer att alla människor är likvärdiga och födda fria samt ger individen möjlighet att fatta självständiga beslut.  Detta kallas mänsklig autonomi. Friheten har därmed med människans fria vilja att göra. Om inte människan har en fri vilja genom handlingsfrihet och självbestämmande, kan hon inte hållas ansvarig för sina handlingar. Hon kan således inte vare sig rättfärdigas eller bestraffas. Frihetens fria vilja har en intim relation till det filosofiska begreppet rättvisa, som förekommer exempelvis inom juridik, religionsvetenskap och statskunskap. Rättvisan är genom den mänskliga fria viljan kopplad till moral. Den mänskliga moralen är normativ. Med det menas att rättvisebegrepp vilar på de normer som formar moralen. Fri vilja och moral blir den flerdimensionella sfär som människor relaterar frihet till.

 

Ur det existentiella frihetsperspektivet innebär det att friheten i sig har sin källa i själva existensens varande. I existensens varande är friheten absolut. Med detta sätt att resonera ser jag det som att frihetens källa är detsamma som livets källa. Livets källa får vi tillgång till genom existentiell meditation bland annat. Den existentiella meditationen uppenbarar den själsliga människans frihet. I detta sammanhang blir den mänskliga friheten en själslig utveckling. I livets källa finns fröna till rättvisa, frihet och sanning. När vi lär känna sanningen gör den oss fria.[2]

 

Mänsklig frihet, rättvisa och sanning utvecklas genom den fria viljans moral. På det sättet är de mänskliga rättigheterna, sanningen och friheten av gudomlig natur. Genom den mänskliga friheten kan människan söka rättvisa och sanning - genom moral. Därför ser jag det som att människans strävan efter frihet är intimt kopplat till moralen. Att leva i frihet innebär då för mig att ha ställt in den etiska kompassens moraliska kompassnål. Att leva i frihet är att finkaliberera moralen i rättvisans och sanningens namn. Det resulterar i att vi människor kan uppleva frihet i en fångad kropp, mental ohälsa, ekonomiska svårigheter, relationsproblem, djup sorg och smärta samt andra bördor som skapar livets bekymmer.

 

Att leva med mänskliga problem kan upplevas som en total motsats till frihet, men behöver inte vara det om vi har ett själsligt och gudomligt perspektiv på frihet. Personligen lever jag med beroendeproblematik. Friheten kan då tyckas fångad i beroendet. Men ett gudshjälpsprogram för tillfriskande mot mitt beroende har gett mig en ny frihet. Den friheten innebär avhållsamhet ”en dag i taget”. Den friheten kan sammanfattas med orden:


"Gud kommer hela tiden att avslöja mer för dig och för oss. Fråga Gud under din morgonmeditation vad du kan göra varje dag för den människa som fortfarande är sjuk. Svaren kommer, om du har sett om ditt eget hus. Men självklart kan du inte överföra något du inte har. Se till att ha ett gott förhållande till Gud, så kommer stora händelser att inträffa för dig och oräkneliga andra. Detta är för oss den Stora Sanningen. Överlämna dig själv till Gud så som du uppfattar Gud. Erkänn dina fel för Honom och dina medmänniskor. Röj undan vrakgodset från ditt förflutna. Ge frikostigt av det du finner och anslut dig till oss. Vi ska vara med dig i Andens Gemenskap och du kommer säkerligen att möta några av oss på det Lyckliga Ödets Väg. Till dess, må Gud välsigna dig och bevara dig".[3]

 

Kontentan av att söka förstå det ”dunkla begreppet frihet” finner vi genom bön, meditation och kontemplation, det jag sammanfattningsvis kallar andlig träning.

Varför inte prova på existentiell meditation, som en väg till frihet?![4]

 


[1] Religionsfrihetens framväxt i Sverige studeras utförligt i vidareutbildningen till Lic. Religionom, https://visioncondro.se/religionom/   

[2] Jämför Jesu ord: ”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." Johannesevangeliet 8:32. 

[3] Anonyma Alkoholister (2023:143-144).

[4] https://visioncondro.se/kurser/


Text: Fransisko Condró


unsplash