SSRF

SAMTALSSTÖD


Själavård & Samtalsterapi

med existentiellorienterad inriktning

~Där själen får ta plats~

Vid kris
Vid oro & brist på självkänsla
Vid sorg
Vid utmattning & stress
Vid existentiell ångest
Vid sömnproblem

EXISTENTIELL SJÄLAVÅRD OCH ANDLIG HÄLSA

Att inte må bra och att ifrågasätta meningen med livet är något de flesta av oss kommer att uppleva någon gång i livet - det är en naturlig del av att vara människa. Det behöver inte betyda att något är fel. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.


Vi hjälper dig gärna!


Våra professionella Själavårdare och Samtalsterapeuter som vi kan rekommendera, är alla anslutna till SSRF och därigenom kvalitetssäkrade och godkända att utöva sitt yrke. Alla SSRF:s Själavårdare och Samtalsterapeuter följer nedanstående policy och etiska regler. Se nedan

Detta gör att du alltid kan känna dig trygg och säker i din kontakt med din personliga Själavårdare och Samtalsterapeut.


Ta reda på mer om Själavård & Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning


Vi kan erbjuda dig samtalsstöd med en professionell Själavårdare/Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning.


SSRF har kvalitetssäkrade Själavårdare och Samtalsterapeuter med existentiellorienterad inriktning på flera platser i Sverige och utomlands. Du kan hitta en Själavårdare/Samtalsterapeut i:


SVERIGE

 • Färgelanda
 • Glimåkra
 • Hudiksvall
 • Jokkmokk
 • Kärna
 • Landskrona
 • Norrköping
 • Påarp
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Vejbystrand
 • Västerås


AUSTRALIEN


FINLAND


ITALIEN


HITTA EN SJÄLAVÅRDARE/SAMTALSTERAPEUT DÄR DU BORBoka Samtalsstöd


Vill du hitta en SSRF-ansluten och kvalitetssäkrad Själavårdare/Samtalsterapeut där du bor för att boka Samtalsstöd?


Vänligen fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig att hitta en Själavårdare/Samtalsterapeut där du bor och som passar dina behov och önskemål.


Du får en bekräftelse och svar tillbaka inom två arbetsdagar.


För övrig kontakt & tidsbokning: Klicka här

 
 
 
Själavård
Samtalsterapi
Annat
 
Telefon
Videosamtal
Brev-/mailväxling
På plats (fyll även i fältet nedan)
Annat
 
 
 
 
 

Etisk policyVi som jobbar hos SSRF är utbildare, själavårdare och samtalsterapeuter. Vi är alltså inte medicinskt utbildade, men kan ha kunskap inom området. Därför är det av stor vikt att fråga våra klienter om de varit i kontakt med hälso- och sjukvården för eventuella psykologiska besvär och psykisk ohälsa. När vi kan utesluta medicinska orsaker till psykisk ohälsa eller vet att personen som söker själavård är under hälso- och sjukvårdens omvårdnad, då kan själavårdaren och terapeuten med existentiellorienterad inriktning hjälpa klienten (eller som vissa själavårdare kallar sina klienter -”konfidenter”, av latinets ”att anförtro sig åt”) till existentiell hälsa inom området för andlig vård.


När och var ska du söka vård? Kontakta en vårdcentral om du tror att du behöver medicinsk vård. Där kan du antingen få behandling eller vägledning till vidare hjälp. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in på ”1177”. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Om du är under 18 år kan du kontakta en vårdcentral, elevhälsan på din skola eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. På en del BUP-mottagningar behöver du en remiss från vårdcentralen. 


Grundprinciper som respekteras och följs av alla SSRF anslutna, kvalitetssäkrade och godkända Själavårdare och Terapeuter.


Alla verksamma Själavårdare och Terapeuter är insatta i och följer SSRF:s grundprinciper gällande: Förklaringen om Medkänsla, De Mänskliga Rättigheterna och Den Svenska Lagen om Religionsfrihet.


• Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klientens behov av integritet.

• Terapeuten särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

• Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

• Terapeuten inser sitt ansvar i arbetet med klienten.

• Terapeuten arbetar alltid för klientens hälsa och välbefinnande.

• Terapeuten utövar det som hen är utbildad inom.

• Terapeuten rekommenderar annan behandling när klienten så behöver, som till exempel hälso- och sjukvården.

• Terapeuten genomför endast motiverade undersökningar.

• Terapeuten ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

• Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller kollegor.

• Terapeuten har kunskap om de lagar och avtal som berör verksamheten.

• Terapeuten med eget företag följer god företagssed.

• Terapeuten är seriös i sin prissättning.

• Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt.

RELATION TERAPEUT – KLIENT (Med klient avses individ, par, grupp eller dyl.)

• Terapeut-klientrelationen är en yrkesmässig relation.

• Terapeuten skall visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.

• Terapeutens mål är att öka klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga att själv ta eget ansvar.

• Terapeuten skall vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av den bindning som uppstår i klient – terapeutrelationen.

• Terapeuten får inte för egen vinning utnyttja denna bindning i någon form. Terapeuten skall vara varsam med att relationen till klienten inte utvecklas till nära vänskap och familjär relation förrän den terapeutiska processen enligt båda parterna är helt avslutad.

• Sexuella anspelningar i form av överlagda eller återkommande kommentarer, gester eller fysisk kontakt som kan uppfattas som sexuella närmanden, får inte förekomma.

• Terapeuten skall vara medveten om när andra relationer och yttre åtaganden är i konflikt med klientens intresse. När en sådan intressekonflikt uppstår, är det terapeutens ansvar att värna om klientens integritet.

• Terapeuten skall undvika att utöva terapi i sina nära relationer t.ex. familj, vänner och kollegor.


KOMPETENS

• Terapeuten skall alltid reflektera över sin egen kompetensnivå, sina värderingar och attityder. När terapeuten blir varse sin begränsning skall terapeuten konsultera en kollega eller handledare. Det kan också vara lämpligt att hänvisa klienten till annan terapeut.

• Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.


SEKRETESS

• Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten. När en terapeut tvivlar om gränserna för sekretessen skall terapeuten söka handledning.

• Klienten skall alltid informeras om att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller omgivningen.

• När terapeuten önskar använda speciell information om klienten som han fått under terapin – i ett föredrag eller skrift skall alltid klientens tillåtelse inhämtas och anonymiteten bevaras.

• Alla godkända certifierade Terapeuter använder sig av anamnes och skriver journal. Både för klienten och terapeutens säkerhet.

• Ingen journal förs vid själavårdssamtal.


ANSVAR

• Terapeuten skall endast ta emot klienter som hon/han har professionell kompetens att behandla.

• Kontrakt med klienter – skriftligt eller muntligt – upprättas vad gäller avgift, tider, betalningsrutiner, ledigheter, avbokningar från såväl klient som terapeut. Terapins längd och avslut skall diskuteras och ömsesidigt godkännas.

• Terapeuten är ansvarig för gränssättandet mellan terapeut och klient vad gäller yrkesmässig och social relation.

• I händelse av personlig relation skall terapeuten överväga sin professionella roll i sitt förhållande till klienten.

• Terapeuten skall se till att den fysiska omgivningen runt klienten under terapisituationen är säker.

• Terapeuten rekommenderas att teckna en ansvarsförsäkring.

• Terapeuter utger sig aldrig att kunna bota någon sjukdom. Terapeuten är väl medveten om kvacksalverilagen.

• Alla verksamma diplomerade Själavårdare och certifierade Terapeuter arbetar seriöst och professionellt.

• Alla verksamma Själavårdare och Terapeuter arbetar med hjälp till självhjälp och hjälper klienten att själv komma till rätta med sitt problem. Klienten har ett egenansvar till att själv försöka göra det bästa av sin situation och att uppnå sitt mål.