SSRF

SSRF | Centrum för Själavård & Samtalsterapi


SSRF - Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter


Själavård & Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning


Ett oberoende och helt fristående samfund med existentiellorienterad inriktning som verkar ideellt för Existentiell Själavård och Andlig Hälsa


SSRF inriktar främst sin verksamhet åt utbildningar och är en nätbaserad utbildningsplattform som vill verka för Existentiell Själavård och Andlig Hälsa.

Här kan du utbilda dig inom Själavård & Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning.

Se våra utbildningar


Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation.

Se våra yrkesetiska riktlinjer för SSRF:s Själavårdare & Samtalsterapeuter


SSRF:s mål och syfte är att skapa utbildningsmöjligheter som leder till arbete för alla människor med intresse för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande oberoende av trosinriktning. Detta gör SSRF genom att förena vetenskap och religion med syfte att skapa en ökad förståelse för alla människors lika värde och rätt till utbildning som leder till arbete.


SSRF är med och skapar framtidens arbeten med arbetsmöjligheter för dig som vill ägna dig åt personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande. Vi vill göra utbildning inom Själavård & Samtalsterapi mer tillgänglig för fler.SSRF står på en stadig grund med tre tydliga grundpelare. SSRF grundar sitt arbete på:

1

Förklaringen om Medkänsla

2

Förklaringen om De Mänskliga Rättigheterna

3

Den Svenska Lagen om Religionsfrihet

Förklaringen om Medkänsla

(The Charter for Compassion)

FÖRKLARINGEN OM MEDKÄNSLA

(The Charter for Compassion (pdf) enligt charterforcompassion.org)


Förklaringen om Medkänsla är utformad av ledande tänkare från flera större trosriktningar för att åter sätta medkänslan i centrum av det religiösa och andliga samt etiska livet.

I en tid då den gängse uppfattningen är att religioner står emot varandra visar Förklaringen om Medkänsla att vi trots betydande olikheter ändå är eniga kring medkänslan och att troende människor (oavsett trosinriktning) kan överbrygga klyftan och arbeta tillsammans för rättvisa och fred. 


SSRF grundar sitt arbete på följande Förklaring om Medkänsla: (enligt "The Charter for Compassion")


~ Medkänslans princip tillhör kärnan i alla religiösa, etiska och andliga traditioner, och manar oss att alltid behandla alla andra så som vi själva vill bli behandlade.


~ Medkänslan kräver att vi oförtröttligt arbetar för att lindra våra medvarelsers lidande, avstår från att upphöja oss själva och sätter medmänniskan i vårt ställe, respekterar varje människas okränkbarhet och undantagslöst behandlar alla fullkomligt rättvist, jämlikt och aktningsfullt.


~ Det är också nödvändigt att både i det offentliga och privata livet konsekvent och empatiskt avstå från att vålla lidande. Att bruka våld i tal eller handling på grund av illvilja, chauvinism eller egennytta, att utarma eller utnyttja någon eller förvägra någon grundläggande rättigheter och väcka hat genom att ringakta andra - också våra fiender - är att förneka vårt gemensamma människovärde.


~ Vi tillstår att vi inte har förmått leva i medkänsla och att somliga rentav har ökat summan av mänskligt elände i religionens namn.


~ Vi uppmanar därför alla män och kvinnor:

  • att åter sätta medkänslan i centrum för moral och tro
  • att åter hävda den urgamla principen att varje tolkning av heliga skrifter som föder våld, hat och förakt är ogiltig
  • att se till att unga människor får korrekta och respektfulla upplysningar om andra traditioner, religioner och kulturer
  • att medverka till en positiv uppskattning av kulturell och religiös mångfald
  • att odla en insiktsfull empati med alla människors lidande - också de som anses vara fiender


~ Medkänslan måste skyndsamt göras till en tydlig, lysande och dynamisk kraft i vår polariserade värld. Rotad i en principfast beslutsamhet att övervinna själviskheten kan medkänslan bryta ned politiska, dogmatiska, ideologiska och religiösa gränser.


~ Medkänslan är sprungen ur vårt djupa beroende av varandra och avgörande för mänskliga relationer och för en fullkomnad mänsklighet. Den är vägen till upplysning och oumbärlig för skapandet av en rättvis ekonomi och en fredlig global gemenskap.


(Den svenska översättningen är hämtad från "12 steg till ett liv i medkänsla" av Karen Armstrong).


Se videos nedan gällande "Charter for Compassion" och "The Golden Rule" med Karen Armstrong.

Förklaringen om De Mänskliga Rättigheterna &

Den Svenska Lagen om Religionsfrihet

FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

och

DEN SVENSKA LAGEN OM RELIGIONSFRIHET


SSRF grundar också sitt arbete på FN:s vägledande riktlinjer (se nedan) för alla människors lika värde där SSRF förespråkar värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet (läs mer nedan).

SSRF:s utbildningar och arbete följer nedanstående ideal efter bästa och högsta förmåga:


1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och
bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.


2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och
friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad
av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i
övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den
politiska, rättsliga eller internationella status som råder
i det land eller det område som en person tillhör, vare
sig detta land eller område är oberoende, står under
förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat
någon annan begränsning av sin suveränitet.


3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


4.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och
slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.


5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.


6.
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i
lagens mening.


7.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma
skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla
är berättigade till samma skydd mot alla former av
diskriminering som strider mot denna förklaring och mot
varje anstiftan till sådan diskriminering.


8.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands
nationella domstolar mot handlingar som kränker hans
eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller
författning.


9.
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller
landsförvisas.


10.
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis
och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk
domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter
och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot
honom eller henne.


11.
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt
att betraktas som oskyldig till dess att hans
eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en
offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla
rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller
hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller
underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt
nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då
den begicks. Det får inte heller utmätas strängare
straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt
brottet begicks.


12.
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller
för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en
har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och
angrepp.


13.
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja
bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt
eget, och att återvända till sitt land.


14.
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och
åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder
som genuint grundas på icke-politiska brott eller
på gärningar som strider mot Förenta Nationernas
ändamål och grundsatser.


15.
1. Var och en har rätt till en nationalitet.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller
nekas rätten att ändra nationalitet.


16.
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon
inskränkning med avseende på ras, nationalitet
eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män
och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om
äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid
dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande
makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande
enheten i samhället och har rätt till samhällets och
statens skydd.


17.
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt
och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


18.
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta
religion och trosuppfattning och att, ensam eller i
gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva
sin religion eller trosuppfattning genom undervisning,
andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Här följer SSRF den svenska lagen om religionsfrihet.

Läs mer


19.
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.


20.
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga
möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.


21.
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt
eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig
tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för
statsmakternas myndighet. Folkviljan skall
uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall
genomföras med tillämpning av allmän och lika
rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt
röstförfarande.


22.
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till
social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet
av hans eller hennes människovärde och utvecklingen
av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i
enlighet med varje stats organisation och resurser.


23.
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av
sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande
arbetsförhållanden samt till skydd mot
arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön
för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis
och tillfredsställande ersättning som ger honom
eller henne och hans eller hennes familj en
människovärdig tillvaro och som vid behov kan
kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till
fackföreningar för att värna sina intressen.


24.
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig
begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald
ledighet.


25.
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller
annan förlust av försörjning under omständigheter
utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild

omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom
äktenskapet.


26.
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen
skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära
och grundläggande stadierna. Den elementära
utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning
och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla.
Den högre utbildningen skall vara öppen för alla
med hänsyn till deras förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla
personligheten till fullo och till att stärka
respekten för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Utbildningen skall också
främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla
nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt
främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens
bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i
första hand deras föräldrar.


27.
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets
kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av
vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och
materiella intressen som härrör från vetenskapliga,
litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon
är upphovsman.


28.
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt
system där de rättigheter och friheter som behandlas i
denna förklaring till fullo kan förverkligas.


29.
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den
fria och fullständiga utvecklingen av hans eller
hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en
person endast underkastas sådana inskränkningar
som har fastställts i lag och enbart i syfte att
trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras
rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett
demokratiskt samhälles berättigade krav på moral,
allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett
sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas
ändamål och grundsatser.


30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det
innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild
person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra
en handling som syftar till att omintetgöra någon av de
rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


-Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs fulltext (pdf)


SSRF följer även den svenska lagen om religionsfrihet där SSRF förenar vetenskap och religion genom kulturell och andlig förståelse för förverkligandet av enheten i dess underliggande principer, mål och ideal.


RESURSDATABANK

om religionsfrihet från "Myndigheten för stöd till trossamfund"


  • Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas. En lathund om religionsfrihet (pdf). Klicka här
  • Artikelserie om Religionsfrihet & Demokrati (pdf). Klicka här
  • Religionsfrihetens framväxt i Sverige. Klicka här
  • Leta själv i resursdatabanken. Klicka här
  • Se video om Religionsfrihet nedan.


YRKESETISKA RIKTLINJER FÖR SSRF:s SJÄLAVÅRDARE & SAMTALSTERAPEUTERETISK POLICY


Grundprinciper som respekteras och följs av alla SSRF anslutna, kvalitetssäkrade och godkända Själavårdare och Samtalsterapeuter.


Alla verksamma Själavårdare och Samtalsterapeuter är insatta i och följer SSRF:s grundprinciper gällande: Förklaringen om Medkänsla, De Mänskliga Rättigheterna och Den Svenska Lagen om Religionsfrihet.


• Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klientens behov av integritet. (Med "Terapeut" menas Själavårdare och Samtalsterapeuter).

• Terapeuten särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

• Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

• Terapeuten inser sitt ansvar i arbetet med klienten.

• Terapeuten arbetar alltid för klientens hälsa och välbefinnande.

• Terapeuten utövar det som hen är utbildad inom.

• Terapeuten rekommenderar annan behandling när klienten så behöver, som till exempel hälso- och sjukvården.

• Terapeuten genomför endast motiverade undersökningar.

• Terapeuten ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

• Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller kollegor.

• Terapeuten har kunskap om de lagar och avtal som berör verksamheten.

• Terapeuten med eget företag följer god företagssed.

• Terapeuten är seriös i sin prissättning.

• Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt.

RELATION TERAPEUT – KLIENT (Med klient avses individ, par, grupp eller dyl.)

• Terapeut-klientrelationen är en yrkesmässig relation.

• Terapeuten skall visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.

• Terapeutens mål är att öka klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga att själv ta eget ansvar.

• Terapeuten skall vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av den bindning som uppstår i klient – terapeutrelationen.

• Terapeuten får inte för egen vinning utnyttja denna bindning i någon form. Terapeuten skall vara varsam med att relationen till klienten inte utvecklas till nära vänskap och familjär relation förrän den terapeutiska processen enligt båda parterna är helt avslutad.

• Sexuella anspelningar i form av överlagda eller återkommande kommentarer, gester eller fysisk kontakt som kan uppfattas som sexuella närmanden, får inte förekomma.

• Terapeuten skall vara medveten om när andra relationer och yttre åtaganden är i konflikt med klientens intresse. När en sådan intressekonflikt uppstår, är det terapeutens ansvar att värna om klientens integritet.

• Terapeuten skall undvika att utöva terapi i sina nära relationer t.ex. familj, vänner och kollegor.


KOMPETENS

• Terapeuten skall alltid reflektera över sin egen kompetensnivå, sina värderingar och attityder. När terapeuten blir varse sin begränsning skall terapeuten konsultera en kollega eller handledare. Det kan också vara lämpligt att hänvisa klienten till annan terapeut.

• Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.


SEKRETESS

• Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten. När en terapeut tvivlar om gränserna för sekretessen skall terapeuten söka handledning.

• Klienten skall alltid informeras om att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller omgivningen.

• När terapeuten önskar använda speciell information om klienten som han fått under terapin – i ett föredrag eller skrift skall alltid klientens tillåtelse inhämtas och anonymiteten bevaras.

• Alla godkända certifierade Terapeuter använder sig av anamnes och skriver journal. Både för klienten och terapeutens säkerhet.

• Ingen journal förs vid själavårdssamtal.


ANSVAR

• Terapeuten skall endast ta emot klienter som hon/han har professionell kompetens att behandla.

• Kontrakt med klienter – skriftligt eller muntligt – upprättas vad gäller avgift, tider, betalningsrutiner, ledigheter, avbokningar från såväl klient som terapeut. Terapins längd och avslut skall diskuteras och ömsesidigt godkännas.

• Terapeuten är ansvarig för gränssättandet mellan terapeut och klient vad gäller yrkesmässig och social relation.

• I händelse av personlig relation skall terapeuten överväga sin professionella roll i sitt förhållande till klienten.

• Terapeuten skall se till att den fysiska omgivningen runt klienten under terapisituationen är säker.

• Terapeuten rekommenderas att teckna en ansvarsförsäkring.

• Terapeuter utger sig aldrig att kunna bota någon sjukdom. Terapeuten är väl medveten om kvacksalverilagen.

• Alla verksamma diplomerade Själavårdare och certifierade Terapeuter arbetar seriöst och professionellt.

• Alla verksamma Själavårdare och Terapeuter arbetar med hjälp till självhjälp och hjälper klienten att själv komma till rätta med sitt problem. Klienten har ett egenansvar till att själv försöka göra det bästa av sin situation och att uppnå sitt mål.

unsplash