SSRF

SSRF:s Mål och Ideal samt Ändamål


SSRF | Centrum för Själavård & Samtalsterapi

Själavård - Samtalsterapi - Religionsfrihet


Själavårdare, Samtalsterapeuter och Existensionomer i samverkan.


SSRF inriktar främst sin verksamhet åt utbildningar och är en nätbaserad utbildningsplattform som vill verka för en sekulär själavård och existentiell hälsa. Här kan du utbilda dig inom Själavård & Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning.


Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation.


SSRF:s mål och syfte är att skapa utbildningsmöjligheter som leder till arbete för alla människor med intresse för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande oberoende av trosinriktning. Detta gör SSRF genom att förena vetenskap och religion med syfte att skapa en ökad förståelse för alla människors lika värde och rätt till utbildning som leder till arbete.


SSRF är med och skapar framtidens arbeten med arbetsmöjligheter för dig som vill ägna dig åt personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande. SSRF drivs helt ideellt.


SSRF grundar sitt arbete på FN:s vägledande riktlinjer (se nedan) för alla människors lika värde där SSRF förespråkar värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet (läs mer nedan).

SSRF:s utbildningar och arbete följer nedanstående ideal efter bästa och högsta förmåga:


1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och
bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.


2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och
friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad
av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i
övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den
politiska, rättsliga eller internationella status som råder
i det land eller det område som en person tillhör, vare
sig detta land eller område är oberoende, står under
förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat
någon annan begränsning av sin suveränitet.


3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


4.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och
slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.


5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.


6.
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i
lagens mening.


7.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma
skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla
är berättigade till samma skydd mot alla former av
diskriminering som strider mot denna förklaring och mot
varje anstiftan till sådan diskriminering.


8.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands
nationella domstolar mot handlingar som kränker hans
eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller
författning.


9.
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller
landsförvisas.


10.
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis
och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk
domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter
och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot
honom eller henne.


11.
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt
att betraktas som oskyldig till dess att hans
eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en
offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla
rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller
hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller
underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt
nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då
den begicks. Det får inte heller utmätas strängare
straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt
brottet begicks.


12.
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller
för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en
har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och
angrepp.


13.
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja
bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt
eget, och att återvända till sitt land.


14.
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och
åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder
som genuint grundas på icke-politiska brott eller
på gärningar som strider mot Förenta Nationernas
ändamål och grundsatser.


15.
1. Var och en har rätt till en nationalitet.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller
nekas rätten att ändra nationalitet.


16.
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon
inskränkning med avseende på ras, nationalitet
eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män
och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om
äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid
dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande
makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande
enheten i samhället och har rätt till samhällets och
statens skydd.


17.
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt
och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


18.
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta
religion och trosuppfattning och att, ensam eller i
gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva
sin religion eller trosuppfattning genom undervisning,
andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Här följer SSRF den svenska lagen om religionsfrihet.

Läs mer


19.
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.


20.
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga
möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.


21.
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt
eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig
tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för
statsmakternas myndighet. Folkviljan skall
uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall
genomföras med tillämpning av allmän och lika
rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt
röstförfarande.


22.
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till
social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet
av hans eller hennes människovärde och utvecklingen
av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i
enlighet med varje stats organisation och resurser.


23.
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av
sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande
arbetsförhållanden samt till skydd mot
arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön
för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis
och tillfredsställande ersättning som ger honom
eller henne och hans eller hennes familj en
människovärdig tillvaro och som vid behov kan
kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till
fackföreningar för att värna sina intressen.


24.
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig
begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald
ledighet.


25.
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller
annan förlust av försörjning under omständigheter
utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild

omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom
äktenskapet.


26.
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen
skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära
och grundläggande stadierna. Den elementära
utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning
och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla.
Den högre utbildningen skall vara öppen för alla
med hänsyn till deras förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla
personligheten till fullo och till att stärka
respekten för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Utbildningen skall också
främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla
nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt
främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens
bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i
första hand deras föräldrar.


27.
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets
kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av
vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och
materiella intressen som härrör från vetenskapliga,
litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon
är upphovsman.


28.
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt
system där de rättigheter och friheter som behandlas i
denna förklaring till fullo kan förverkligas.


29.
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den
fria och fullständiga utvecklingen av hans eller
hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en
person endast underkastas sådana inskränkningar
som har fastställts i lag och enbart i syfte att
trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras
rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett
demokratiskt samhälles berättigade krav på moral,
allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett
sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas
ändamål och grundsatser.


30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det
innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild
person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra
en handling som syftar till att omintetgöra någon av de
rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


-Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs fulltext (pdf)


SSRF följer även den svenska lagen om religionsfrihet där SSRF förenar vetenskap och religion genom kulturell och andlig förståelse för förverkligandet av enheten i dess underliggande principer, mål och ideal.


RESURSDATABANK

om religionsfrihet från "Myndigheten för stöd till trossamfund"


  • Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas. En lathund om religionsfrihet (pdf). Klicka här
  • Artikelserie om Religionsfrihet & Demokrati (pdf). Klicka här
  • Religionsfrihetens framväxt i Sverige. Klicka här
  • Leta själv i resursdatabanken. Klicka här
  • Se video om Religionsfrihet nedan.