SSRF

Där din uppmärksamhet är, där är du!

Var i livet är du och hur är ditt liv?

Inte minst - vem är du i ditt liv?


Mindfulness som begrepp kan enklast översättas med meningen ”där min uppmärksamhet är, där är jag”.

Det betyder i sin förlängning att du är din identifikation och din identitet genom den uppmärksamhet du möter livet med. Genom den vetenskapliga metod som Mindfulness är, handlar det i praktiken om att förena människan som varelse till en enhet, där kropp, sinne och själ integreras till ett fullständigt uttryck. Ett fullständigt uttryck är många människors mål. Genom olika praktiker utöver Mindfulness arbetar människan på att bli den hon är genom att utveckla sin uppmärksamhet och integrera den till en balanserad och harmonisk människa. En stor hjälp på vägen att uppleva och leva sin identitet är att finna essensen av sin mänskliga natur. Den natur som bär din kropp, upplever dina känslor och tänker dina tankar.

 

Att se världen genom filter av orättvisor hindrar den enskilde att se sitt eget livs värde, dess storhet, dess utmaningar och gåvor. En del människor upplever stora orättvisor i livet. Orättvisorna kan handla om den fysiska kroppen i sig med medfödda eller uppkomna dysfunktioner och sjukdomar eller om psykosociala, emotionella och mentala aspekter kopplade till den egna människan. Orättvisorna kan också uppfattas genom det samhälle människan lever med ekonomiska, sociala, kulturella, politiska, etniska och juridiska orättvisor.

 

Genom min egen andliga resa har jag blivit begåvad med att se, uppleva och förstå människans okränkbara lika värde, men även att förutsättningarna på jorden är lika genom att vi alla får med oss fem livsvillkor av universell natur. Dessa fem villkor vilar på själens mänskliga femfaldiga väg. 

 

Alla människor föds med en Livsuppgift och det är den första och viktigaste vägen för själens mänskliga uttryck. Livsuppgiften kommer förr eller senare, då den är medfödd genom själens inkarnation. Oftast senare för de som bildar familj och får barn. Oftast tidigare för de som återföds med en speciell begåvning inom konst, musik, litteratur, artisteri eller de som genom religion, politik eller företagande känner sig kallade till en unik uppgift. Det viktigaste är nog ändå själva vetskapen om sin livsuppgift. Om en människa inte vet vad den är, så hjälper bön och andlig träning för att medvetandegöra det som är själens högsta önskan med sin boning på jorden. Önskan att få förverkliga Livsuppgiften genom sin unika mänskliga inkarnation. 

 

Det andra mänskliga livsvillkoret är alla människors möjlighet och rätt att få uppleva vad en Livsgåva är. Om Livsuppgiften handlar om att ge, så handlar Livsgåvan om att få. Oftast är Livsgåvan kopplad till våra barn. Men även här är den unik för varje människa. Livsgåvan kan till exempel handla om att ha berikats med en talang eller begåvning som berikar och gläder sig själv och andra. Livsgåvan är ren glädje och lycka!

 

De återstående tre livsvillkoren kan du läsa mer om nedan, där den tredje handlar om Livsutmaningen. Läs mer

De återstående två livsvillkoren - Den kosmiska (eller universella) själsliga lektionen och Den kosmiska (eller universella) själsliga belöningen - kan du läsa mer om här 

 

För att återkomma till om var du är i livet, hur ditt liv är (nu) och vem du är i ditt mänskliga liv kommer du själv att kunna besvara (mycket enklare) när du vet din egen femfaldiga väg, på väg att uppfylla din unika själ(v)identitet i detta ditt unika mänskliga liv. Kom gärna ihåg Mindfulness praktiska storhet genom dess devis att ”där din uppmärksamhet är, där är du”, så var, vem och hur är du?

 


Författare: Fransisko Condró

Livsutmaningen och Den femfaldiga vägen

Här följer det andra av tre inspirationstexter som handlar om de villkor som själen uttrycker genom den mänskliga Femfaldiga vägen. Förra texten handlade om Livsuppgiften och Livsgåvan (klicka här för att läsa), där den förstnämnda är kopplat till vårt högre syfte som människa på jorden. Riktningen i energi är givande och kommer från vårt innersta själv. Den senare, Livsgåvan, är som ordet beskriver en gåva att glädjas över och njuta av som mänsklig individ och dess energi är riktad till oss. Men nu till Livsutmaningen.

 

Livsutmaningen handlar om allt som utmanar oss som mänskliga individer och själva dess essens och mening är att bidra till människans mognad. Det är genom den mänskliga mognaden som själen kan skörda dess frukt. Frukten av utveckling. Livsutmaningen eller Livsutmaningarna är allt som ger oss stora problem och hinder i livet. Alla människor får med sig ett visst mått av Livsutmaningar. Med ett visst mått menas att en människa inte skulle klara av för många och för mycket utmaningar. Då skulle vi gå under utan att ha möjlighet att växa genom utmaningarna. Det är inte givet att en människa ändå överlever utmaningarna utan dör med dessa. På ett sätt kan döden då bli en befrielse för ett ohanterligt liv i för mycket smärta, lidande och plågor. Livsutmaningarna uttrycker sig ofta som ohälsa, dysfunktioner och sjukdomar hos en själv eller hos de vi håller kära. Livsutmaningarna kan komma tidigt i livet genom att vi föds med funktionshinder och sjukdomar eller genom att vår barndom utmanas av vuxna som krossar en lycklig barndom genom övergrepp, våld, fysisk och psykisk misshandel. De som växer upp med en positiv bild av barndomen har istället andra former av Livsutmaningar. Oönskad barnlöshet, ensamhet, livshotande sjukdomar och relationsproblem privat eller professionellt. Livsutmaningarna kan handla om krossade drömmar, olyckor och olika former av meningslöshet.

 

Hur vet vi vilka som är våra Livsutmaningar?

Vi känner det. Lidande och långvarig smärta är markörer för problem i livet som hindrar vår livsväg även om Livsutmaningen i sig tillhör den mänskliga gyllene femfaldiga livsvägen. Därför är kännedom om Livsutmaningen eller livsutmaningarna viktiga för att skapa ett medvetande om problemet. Alla problem har en lösning. Lösningar kan vara att överkomma problemen, acceptera våra Livsutmaningar och vända våra utmaningar till helande och läkande för en själv och andra. Det är inte ovanligt att människor som vänt och överkommit sina Livsutmaningar finner som Livsuppgift att hjälpa andra med liknande problem. De som överkommit, helat och läkt sjukdomar blir läkare eller sjuksköterskor. Nyktra alkoholister och narkomaner blir beroendeterapeuter. De med ätstörningar eller spelberoende startar egna företag och föreläser om dessa teman med sig själv som ett talande exempel på hur Livsutmaningar kan vändas till en Livsuppgift eller ett meningsfullt arbete som också kan ge ekonomisk försörjning. Det finns hundratals, kanske tusentals, liknande exempel jag själv känner till. Personligen har jag själv gjort en liknande resa där alla mina Livsutmaningar har kunnat vändas till en i allra högsta grad av meningsfullt liv genom mitt kall som själavårdare.

 

Sedan många år tillbaka blev jag medveten om att jag var manad att ”förena människor i kärlek”, men jag visste att först behövde jag förena kärleken i mig själv, till mig själv och livet i stort, då kärleken, tidigt i mitt liv, hade blivit krossat av mörker, ondska och kärlekslöshet. I Livsutmaningens natur finns inbyggt att när en människa kan besegra den, hålla den stången eller hantera utmaningen blir dess effekter mänsklig mognad och framgångsrik utveckling av den egna människan. Så har det blivit för mig. Jag har lyckats vända alla Livsutmaningar eller åtminstone veta hur jag håller de i schack och det ger mig möjlighet att leva i mer glädje, harmoni och balans och mindre i smärta, lidande och olycka. Det har också gett mig medvetenheten om att jag redan nu kan fullborda de återstående livsvillkoren - Den kosmiska (eller universella) själsliga lektionen och Den kosmiska (eller universella) själsliga belöningen.

 

Läs mer


Genom att vandra på din unika femfaldiga väg uppfyller du din själs högsta önskan som handlar om att fullborda sin inkarnation i denna din mänskliga form och identitet.

 


Författare: Fransisko Condró

Själens kosmiska lektion och belöning

I den tredje och sista inspirationstexten om Den femfaldiga vägen har vi nu kommit till de återstående två livsvillkoren, nämligen Den kosmiska (eller universella) själsliga lektionen och Den kosmiska (eller universella) själsliga belöningen. Skillnaderna mellan de tre första livsvillkoren - Livsuppgiften (läs mer), Livsgåvan och Livsutmaningen (läs mer) och de om Själens kosmiska lektion och belöning är flera.


En stor skillnad är att Livsuppgiften, Livsgåvan och Livsutmaningen är kopplade till den mänskliga inkarnationens tidsrum och som både föds och dör med den människa själen inkarnerade till. Helt annat är det med själens kosmiska lektion och belöning, som är av evig och oändlig natur. Själen utvecklas i flera dimensioner på samma gång, där själens mänskliga form är fyrdimensionell genom rummets tre dimensioner samt tidens singulära dimension. Människan som varelse går in och ur tidsrummet linjärt. Efter den mänskliga döden har själen berikats genom dess vandring på Den femfaldiga vägen.

 

Utifrån själens perspektiv är det alltid av största värde att få erfara mänskligt medvetande med dess liv och utveckling på jorden. Det allra värdefullaste får själen med sig och för vidare genom karma och reinkarnation. Karma blir då det samlade resultatet av en människas livstid. Den kosmiska (eller universella) själsliga lektionen har visserligen kopplingar Livsutmaningen, men lektionen sker över flera mänskliga livstider och överförs till nästa mänskliga liv, närmast att likna vid epigenetiska faktorer och som påverkar den enskilda individen i detta livet och med förändringar som kan påverka kommande generationers liv. Det är därför många ser sin mänskliga inkarnation som ”livets hårda skola”, men för själen som inte gör en bedömning om ”lätt eller svårt” så är varje mänskligt liv en unik pärla, som ger själen fler och fler unika pärlor i sitt gudomliga juvelskrin.


Själens återkommande mänskliga reinkarnationer blir likt den mänskliga synen på skola, undervisning och lärande, där varje lektion i olika ämnen bidrar till en allmänkunskap och specialämnen till utvecklad kunskap för högre lärande. För hur ska själen annars kunna lära sig om mänskligt liv, mänskligt beteende och mänskliga upplevelser om den själv inte blir människa? Hur ska vi människor lära oss speciella förmågor om vi inte tränar och övar? När vi är barn lär vi oss många förmågor genom leken, som är en lekfull form av mänsklig träning.

 

Den kosmiska (eller universella) själsliga lektionen återfinns genom den astrologiska konstellationen då vi föddes. För egen del blev jag varse min egen själsliga lektion genom "Destiny Cards"[1] som också visar på vad den kosmiska (eller universella) själsliga belöningen. Jag var någorlunda medveten om både min själsliga lektion och belöning dessförinnan, för det finns många olika sätt att bli medveten om dessa själsliga kvaliteter, bl.a. genom meditation, bön, kanalisering och coaching. Det viktiga som jag sett är att om vi dels lever vår Livsuppgift och dels håller Livsutmaningarna stången, så kan vi redan i detta liv examinera själens lektion och ta del av själens belöning. Men jag tycker mig se att om människan inte har utvecklat sig själv tillräckligt, dels genom att leva Livsuppgiften, dels genom att medvetandegöra hoten från Livsutmaningarna så har hon inte mognat fullt ut för att kunna skörda själens frukter om livet på jorden.

 

Min själs belöning handlar om konsten att skriva eller det som Destiny Cards kallar ”The Writers Card” (Författarkortet). Den konsten använder jag nu dagligen genom att i mångt och mycket leva min Livsuppgift som själavårdare. Den själsliga lektionen är för mig att förena kärleken till ett, till en enhet. Destiny Cards visade mig detta genom symbolen ”Hjärter Ess” (eller Hjärter 1) och som just handlar om ”Love Oneness” (enhet i kärlek). Att bli medveten om sina själsliga strävanden, alltså dess lektion och belöning, skapar en förståelse som är större än den enskilda livstiden på jorden. Själens pärlor kan därför redan nu stråla, blänka och skina och därmed förgylla varje människas livstid, liv efter liv, men även just här och nu i den unika mänskliga form och identitet du och jag är.


Därmed tar vetskapen om Den femfaldiga vägen även udden av den mänskliga döden, som då mer blir att likna vid ett avslutande kapitel, där nästa sida i Livets bok blir ett nytt kapitel med ett helt nytt mänskligt liv.

 


[1] Destiny Cards betyder översatt Ödeskorten och är en gammal esoterisk lära, en blandning av astrologi, numerologi och tarot.

 


Författare: Fransisko Condró